Word lid!

Aaisykjen

Aaisykjen 2019:

Er is door de BFVW geen ontheffing aangevraagd bij de Provincie. Als wacht zijn we hier blij mee. Wel is er besloten (BFVW en de wachten) dat door een ieder, in het bezit is van een nazorgpas, gezocht (niet rapen) mag worden naar het 1ste ljipaai van de Provincie en de gemeentes. In het “frije fryske fjild” zoals zij dat noemen! Nadat het 1ste ei van de gemeente  gevonden is sluit dit gebied en vangt daar de nazorg aan. Omdat er geen ontheffing is aangevraagd, wordt de wisselbeker van de wacht niet uitgereikt. De mening op de ALV van 24 februari jongstleden was, dat wij als wacht tegen het ceremonieel gebeuren in het veld zijn. En we zullen als bestuur dan ook niet deelnemen aan dit ceremoniële vertoon bij de “hikke”. Iedere nazorger staat het vrij om deel te nemen aan de strijd naar het 1ste ljipaai van de Provincie en de gemeentes.

Regels eerste kievitsei Fryslân 2019 BFVW:

Omstandigheden: 1. De weidevogelbescherming in Fryslân start met het zoeken naar het eerste Friese kievitsei en de eerste gemeente eieren. 2. In tegenstelling tot 2016 wordt een gemeente gesloten na de eerste vondst. Dit ter voorkoming van het herhaaldelijk zoeken naar reeds gevonden eieren en hiermee de bescherming te waarborgen. 3. Er is dus slechts sprake van ‘it frije fjild’ tot het eerste kievitsei is gevonden, de dag na de vondst van een eerste gemeente ei wordt de desbetreffende gemeente gesloten en zal de weidevogelbescherming gestalte krijgen binnen het eigen wachtgebied. 4. Op de website van de BFVW en via de BFVW registratie app wordt dagelijks een update gepresenteerd over de eerste eieren het sluiten van gemeenten. 5. Alle gevonden nesten worden digitaal vastgelegd in het BFVW registratiesysteem dit om de bescherming te waarborgen. 6. Iedere nazorger dient zijn/haar vondsten te registreren via de app of op de computer. 7. De monitoringsgegevens worden dagelijks uitgewisseld met SCAN (Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer), dit t.b.v. de nestbescherming. 8. Geen nestmarkeringen in het veld, tenzij landbouwwerkzaamheden hiertoe aanleiding geven. 9. Het SMS systeem (voorheen gebruikt voor het ‘aaisikers’ quotum) is niet van toepassing. 10. De nazorgpas wordt gehandhaafd, hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. 11. Na deze zeer korte zoekperiode zijn de vogelwachten en haar vrijwilligers gebonden aan de regelgeving zoals deze voorheen gold voor de weidevogelbescherming/nazorg (eigen wachtgebied en eigen rayon). 12. Geen ceremoniële zaken ter plaatse bij het nest. 13. De commissaris van de koning gaat het veld in om het eerste provinciale kievitsei te eren. De Sulveren Ljip, oorkonde en het vindersloon worden uitgereikt op een nader te bepalen plaats. De landeigenaar wordt geïnformeerd en betrokken bij het geheel. De vakgedeputeerde (J. Kramer) zal hierbij ook aanwezig zijn. 14. De vakgedeputeerde gaat het veld in om het eerste Friese jeugd kievitsei te eren. It Sulveren Polske wordt uitgereikt op een nader te bepalen plaats. De landeigenaar wordt geïnformeerd en betrokken bij het geheel. 15. De burgemeesters gaan het veld in voor de eerste gemeentelijke eieren. De oorkonde en het vindersloon worden uitgereikt op een nader te bepalen plaats. De gemeenten worden door de BFVW (M. Hoekstra, 06-45221590) geïnformeerd over de eerste vinder. 16. Voor de uitvoering van punt 13, 14 en 15 hanteert de BFVW een stringent* orde beleid.

Regels:

1. Het ei moet gevonden zijn op een plaats en een tijdstip waarop dat is toegestaan. Dat betekent dus niet in ganzengedooggebieden vóór een aangegeven tijdstip en niet op land waar het ‘aaisykjen’ door de eigenaar of de gebruiker is verboden of verboden voor bepaalde personen. Dus een nazorger die met uitsluiting van alle anderen mag zoeken op het land van een grondgebruiker, kan niet als vinder van een eerste ei worden erkend. De vindplaats moet dus toegankelijk zijn voor iedere daartoe bevoegde ‘aaisiker’ (zie 2). 2. De vinder moet in het bezit zijn van een geldige nazorgpas tenzij hij/zij 11 jaar of jonger is. Alle ‘aaisikers’ vanaf 12 jaar en ouder staan ingeschreven in de database: www.bfvwregistraasje.frl. Vindt een boer op zijn eigen grond een eerste ei dan verstrekt de vogelwacht hem direct een nazorgpas en verzorgt men de aanmelding op www.bfvwregistraasje.frl. De boer moet dan wel nazorg op zijn landerijen toestaan en voldoen aan de overige bepalingen in dit reglement. 3. De houder van de pas neemt direct na zijn/haar vondst contact op met een vertegenwoordiger van de BFVW (Marco Hoekstra, 06-45221590 of Marijke Rijpkema, 06-10395039). 4. De vertegenwoordiger van de BFVW controleert of aan alle voorwaarden is voldaan, constateert of het ei vers is en bepaalt of er sprake is van een eerste ei. 5. De vertegenwoordiger van de BFVW neemt vervolgens contact op met de provincie of de betreffende gemeente. 6. Kinderen t/m 11 jaar mogen zonder nazorgpas het veld in. 7. Als er twee kievitseieren (bijna) tegelijkertijd worden gevonden, geldt het eerst gemelde kievitsei als eerste ei. Het tijdstip van de melding is hierbij leidend. 8. Als het eerste provinciale kievitsei deel uitmaakt van een legsel van meer dan één kievitsei, dan geldt dit zowel voor het eerste ei van Fryslân alsmede voor het eerste gemeente ei. 9. Er kan geen eerste ei geclaimd worden op een reeds eerder gevonden nest. 10. Het tweede ei dat gevonden wordt in de gemeente waarin het eerste ei van de Provincie is gevonden, wordt beschouwd als het eerste ei van de gemeente. 11. Bovenstaande regels gelden ook voor het vinden van het eerste ei door de jeugd en daarvoor uit te reiken ‘Sulveren Polske’. De vind(st)er zit in de leeftijdscategorie van 6 t/m 12 jaar. Aaisykje onder begeleiding is toegestaan, maar het ei moet zelfstandig worden gevonden. De vondst moet direct worden gemeld bij BFVW (Marco Hoekstra, 06-45221590 of Marijke Rijpkema, 06-10395039). Het hoofdbestuur meldt de vondst vervolgens op het provinciehuis.

*De pers is welkom, maar er is een beperking in tijd en het betreft een éénmalig bezoek. In de persuitnodiging zal dit worden opgenomen.