Word lid!

Nazorg

Beste nazorgers,

Tijdens de jaarvergadering heb ik aangegeven dat ik de nazorgers nog zou informeren over de nazorg 2019 en 2020. Via de mail had ik jullie eind 2019 al op de hoogte gebracht van de nazorgresultaten in ons eigen wachtgebied. Tijdens de jaarvergadering waren er 9 (en 4 afmeldingen) van de 28 nazorgers aanwezig, ik hoop eigenlijk dat het aantal nazorgers volgend jaar hoger zal zijn. De notulen zullen jullie van Pieter Jord ontvangen.

De regels van het aaisykjen zijn hetzelfde als vorig jaar.

Nazorg 2019:

Volgens de totaalresultaten Friesland breed zat de grutto in de lift (samenwerkingsverband; BFVW, Sovon, collectieven, Fryske Gea, Staatbosbeheer en Natuurmonumenten).

Maar hopen dat ze de plannen in Portugal kunnen stoppen om daar een luchthaven te realiseren vlak bij een van de belangrijkste foerageergebieden van de grutto.

Volgens de gegevens van de BFVW + collectieven (registratiesysteem) dan zijn de resultaten van het aantal nesten en broedparen t.o.v. 2018; Ljip + 350, Skries + 100, Stranljip + 250 en Tjirk –450.

Alleen op de Wadden ging het slecht met alle 4 de hoofdsoorten.

In de beheersgebieden die onderdeel zijn van het collectief Westergo is het gewenst dat er op vooraf bepaalde data 3 x een alarmtelling wordt gedaan. Tijdens de 1ste alarmtelling zijn er 121 alarmerende broedparen (kievit, grutto, tureluur en scholekster) geteld. Bij de 2de telling betrof dit 126 broedparen. Bij de 3de telling zijn er 79 paren geteld. De resultaten zijn veel beter dan in 2018!

Wybrand Boersma is gestopt als nazorger, vraag is even of dit is op te vangen of dat we opzoek moeten naar een vervanger(s)?

Nazorg 2020:

Probeer zoveel mogelijk de andere vogelsoorten ook in kaart te brengen.
Maak gebruik van de nazorg app. Registratie is op de juiste locatie en datum.
Bij verlies de oorzaak, indien bekend, graag vermelden in het registratiesysteem.
De data alarmtellingen worden gedurende het seizoen door de BFVW bepaald en krijgen jullie van mij te horen.
Als het niet nodig is om de nesten te markeren dan kan monitoring voldoende zijn.

Contact met de boeren blijft belangrijk. Vee, maaien, beheersovereenkomsten etc.

Stokken, verlegschaaltjes en metalen nestbeschermers (10 stuks) te gebruiken tijdens het injecteren, liggen bij mij in het hout hokje.

Nestbeschermers liggen buiten bij Lunia. Weidum e.o. heeft deze in eigen beheer. Ik neem aan dat er nog verlegschaaltjes bij Jarig liggen! Als dit niet zo is dan hoor ik het graag.

Pas uitprinten op www.bfvwregistraasje.frl Wijzigingen die je in het systeem doet aangaande persoonsgegevens graag ook aan mij doorgeven!

Met vriendelijke groet,

Sjoerd